طرح درس فارسی

فعالیت معلم
ورود به کلاس:
اول هر کار
کلید اسرار
کلید گفتار
به نام خدا به نام خدا
فعالیت یاد گیرنده
به نام خدا
به نام خدا
به نام خدا
*حضور و غیاب و احوالپرسی و توجه به حالت
روحی دانش آموزان
بازی جهت ایجاد تمرکز: (بازی استپ )
*فکر کنید رو سرتون پر پشه است آنها را با دو
دستت کنار بزن .
استپ
*فکر کنید یک درخت پر سیب است ستب ها رو
بچینید .
استپ
*فکر کنید هوا خیلی گرمه خودتون رو باد بزنید.
استپ
دانش آموزان شروع به حرکت دستها می کنند .
دانش آموزان در همان حالت می مانند.
دانش آموزان شروع به حرکت دستها می کنند
دانش آموزان در همان حالت می مانند.
دانش آموزان شروع به حرکت دستها می کنند
دانش آموزان در همان حالت می مانند.
بررسی تکالیف:
بعد از اطمینان از انجام تکالیف ،تکالیف توسط یکی
از دانش آموزان جمع آوری شده تا بررسی شود و
بعد از تحویل به دانش آموزان تکالیف را در پوشه
کارشان بگذارند.
سوال از درس های قبل:
سوالات به کمک پاورپوینت
ایجاد انگیزه:
(دانش آموزان در چهار گروه پنج نفره تقسیم بندی
شده اند با توجه به ترتیب کلید واژه های درس ،هر
کلید واژه را همراه تصویرش روی یک توپ از قبل
می چسبانیم.(برای هر گروه یک توپ ) وتوپها را
داخل استخر می گذاریم.)
*ابتدا با توجه به ترتیب کلید واژه ها کتاب از داخل
استخر توپ بر می دارم به به طرف هر گروه پر تاب
می کنم . (نام گروه با توجه به کلید وازه نامگذاری
می شود)
*سوال از گروه اول: (گروه استخر )
چه تصویری را می بینید؟
با هم مشورت کنید واز بین خودتان یک نفر را
انتخاب کنیدتا در مورد تصویر توضیح دهد؟
*صدای اول استخر چیست؟
*اشاره به همه بچه : همه با هم بگوئید صدای اول
استخر چیست؟
شکل ا را که روی گل نصب شده را به بچه ها نشان
می دهم با تاکید به اینکه ا اول همیشه اول کلمه می
آید.
*سوال از گروه دوم : ( گروه نرده )
چه تصویری را می بینید؟
با هم مشورت کنید واز بین خودتان یک نفر را
انتخاب کنیدتا یک جمله قشنگ بگوید.
*صدای آخر نرده چیست؟
*اشاره به همه بچه : همه با هم بگوئید صدای آخر
نرده چیست؟
*با نشان دادن تصویره روی گل با تاکید به اینکه ه
آخر تنها همیشه آخرکلمه می آید وچون دستهایش
بسته است فقط کنار بقیه نشانه ها می نشیند و نمی
تواند دست نشانه ی ما قبل خود را بگیرد.
*سوال از گروه سوم: (گروه خانه )
همه گروه با هم :استخر
پریا:وقتی استخر می رویم اول باید بلیط بگیریم .و
لباس مخصوص داشته باشیم. استخر باید حتماً آب
داشته باشد.
همه گروه با هم: ا
همه دانش آموزان با هم: ا
همه گروه با هم: نرده
آیسا:استخر نرده دارد.
همه گروه با هم : ه
چه تصویری را می بینید؟
با هم مشورت کنید واز بین خودتان یک نفر را
انتخاب کنیدتا یک جمله قشنگ بگوید.
*صدای آخر خانه چیست؟
**اشاره به همه بچه : همه با هم بگوئید صدای آخر
خانه چیست؟
*با نشان دادن شکل روی گل با تاکید به اینکه
آخر چسبان همیشه آخر کلمه می آید وچون
دستش روی خط زمینه است می تواند دست بقیه
نشانه ها را بگیرد.
*سوال از گروه چهارم: (گروه درخت )
*چه تصویری را می بینید؟
با هم مشورت کنید واز بین خودتان یک نفر را
انتخاب کنیدتا یک جمله قشنگ بگوید.
*صدای کجای کلمه آمده است؟
همه دانش آموزان با هم: ه
همه ی گروه با هم :خانه
مهتاب: خانه درخت دارد.
همه ی گروه با هم:
همه دانش آموزان با هم: ه
همه ی گروه با هم: درخت
تمنا: درخت کنار استخر است.
همه ی گروه با هم: در وسط کلمه
*توجه دانش آموزان را به دکور گوشه کلاس جلب
می کنم ومی پرسم چه وسایلی در گوشه کلاس
گذاشته شده است ؟سوال از همه ،پاسخ از یک نفر
*نشان دادن کارتهایی که فقط کلمه استخر ، نرده
، خانه ، درخت نوشته شده بود به گروه ها نشان
داده می شد و یک نفر از هر گروه کلمه مورد نظر را
به دکور کوشه کلاس می چسباند.
مبینا:استخر – نرده –خانه - درخت
قصه:
یکی بود یکی نبود یکی از روز آفتابی اَ اول تو کوچه
با خودش شعر ا اول رو می خوند (با بچه شعر اَ اول
را می خونیم )بچه های خوبم همینطور که اَ اول
شعرشو می خونه پاش به چله گیر کرد و کلاهش
افتاد با خودش گفت: ا
سوال از بچه ها : اَ وقتی کلاهش زیر پاش افتاد چی
گفت؟
بله بچه شرکت گاز شهرک الفبا برای گاز کشی چاله
هایی رو کنده بود و شهرداری شهرک الفبا یادش
رفته بود چاله ها رو پر کنه .
بالاخره اَ هر کاری کردچون قدش خیلی بلند بود
نتونست کلاشو از زمین بر داره خیلی ناراحت بود در
همین موقع صدایی شنید که می گفت چرا ناراختی
تازه صدات مثل من شده نباید ناراحت باشی چون
هم قدت بلند ،هم خیلی خوش تیپ هستی الان هم
همیشه اول می آی ا با خوش گفت : به این کوچکی
بی راه هم نمی گه . در همین فکر ها بود که گفت
بیا بریم پیش دو دوست دیگهمونو هم بهت نشون
بدم .
همه دانش آموزان با هم: ا
روخوانی درس به کمک نرم افزار
روخوانی درس توسط هر گروه
نوشتن ترکیب با نشانه هایی که خوانده اند.
ارزشیابی به کمک نرم افزار
*تعیین تکلیف:
دادن تکالیف براساس توانایی دانش آموزان
دادن رضایت نامه جهت رفتن به استخر کوثر
استخر کوثر
متن رضایت نامه
به نام هستی بخش یکتا
احتراماًاینجانب ................. ولی محترم دانش آموز ...............پایه اول رضایت دارم فرزندم روز چهار شنبه
92 ساعت 9:30 همراه آموزگار خود جهت بازدید به استخر کوثر برود. /12/ مورخه 21
ضمناً امضاء و اثر انگشت الزامی می باشد.
با تشکّر
دبستان قرآنی مشکوه 1
تصاویری که روی توپها نصب شده بود
/ 0 نظر / 377 بازدید