فارسی اول ابتدایی

به نام خدا اول بخوان بعد بنویس ای کودک خوش نویس آموزگار:چوئی زاده
*به خواهر پدر ------------- - می گویند .
*به خواهر مادر -------------- - می گویند .
*به برادر پدر --------------- - می گویند.
*به برادر مادر --------------- - می گویند .
* کدام یک از دانش آموزان در سال گذشته به مسافرت رفته بود؟-------------- -
*علی ومعصومه وقتی می خواهند به جایی وارد شوند چه می کنند؟-------------- -
*آن ها هنگام استفاده از وسایل دیگران -------------- - می گیرند.
*بچه های باادب و تمیز پیش خدا وهم کس ------------ - هستند.
* من همیشه به دیگران -------------------- می کنم .
* من وسایل خود را ------------------ - می کنم .
* من همیشه به درس --------------- - می کنم.
* من دانش آموز --------------- - هستم.
با هوشم ! روز خوبی داشته باشی
آموزشگاه قرآنی مشکوه 1
/ 0 نظر / 175 بازدید