فارسی

گلم! از فکرت به خوبی استفاده کن.

هـ  :  میوه آب دار   (----------) نام (-----------)   شهر(-----------)

جـ ج :  خوراک گاو (---------) نام پسر(---------)   ماشین(-----------)

آ ا : نام شهر(---------) میوه (----------) مخالف تند (---------)

بـ ب :  نام شهر ما(----------) همراه خورشت است (----------)

ر: مخالف درشت (-----------)

نـ ن : خوراک (----)  با ساندویج می خورند(-------)  در غذا می ریزند(-------)

لـ ل : نام (------------)  حیوان (------------)  در حمام است (---------) ما آن را می خوریم (----------------)

خـ خ : همه جا را گرم می کند (--------) به او خوش آواز می گویند (----------)

ژ: اگر به گل آب ندهیم (---------) اسم (-----------) ماشین (-----------)

چـ چ : کسی که برای گوسفندان نی می زند(-----------)

  در فصل بهار زیاد است(----------------)

و استثناء: بعد از یک می آید (------------)  پرنده ها دارند(-----------)

آفرین بر شما

/ 0 نظر / 151 بازدید